Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti CK Amazing-Slovakia, s.r.o. ( ďalej len predávajúci) platný od 15.02.2021

Na zabezpečenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní vád tovaru zakúpeného v CK Amazing-Slovakia, s.r.o. a prostredníctvom internetovej stránky www.KenguraMarket.sk (ďalej len predávajúci) vydáva spoločnosť tento reklamačný poriadok:

Právo na uplatnenie reklamácie

 • Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má zákazník právo v záručnej dobe vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Miesto uplatnenia reklamácie

 • Zákazník uplatňuje reklamáciu u predávajúceho, pričom nákup tovaru preukazuje zákazník dokladom o úhrade (pokladničný doklad, uhradená faktúra).

Zodpovednosť predávajúceho

 • Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar má výrobcom uvedenú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, musí byť bez vád.
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí zákazníkom, alebo ktoré sa na tovare prejavia v záručnej dobe.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré poskytol zľavy z ceny tovaru.
 • Ak zákazník uplatní právo zo zodpovednosti za vady u predávajúceho je predávajúci povinný po riadnom preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní od uplatnenia reklamácie.
 • V prípadoch, kedy vybavenie reklamácie vyžaduje odborné posúdenie, môže predávajúci so zákazníkom dohodnúť inú lehotu, najviac však 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

 • Vady tovaru na ktoré sa vzťahuje záručná doba, lehota na použitie alebo iná doba, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti, sa musia vyskytnúť do uplynutia tejto záručnej doby, inak právo kupujúceho reklamovať vady tovaru zaniká.
 • Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo doby minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
 • V prípade tovarov, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu) sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zákazníka zanikajú.

Prijatie reklamácie

 • O prijatej reklamácii sa zákazníkovi vždy vystaví a odovzdá doklad, ktorý bude obsahovať dátum, kedy sa reklamácia uplatnila, názov tovaru predložený na reklamáciu, kedy a kde bol tovar zakúpený a kúpna cena tovaru.

Vady potravín

 • Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľnú vadu.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 • Ak predávajúci na žiadosť zákazníka odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk).
Môj košík (0 položky)

Žiadne produkty v košíku.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.