Obchodné podmienky

Kúpna zmluva

Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a zákazníka, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu (ďalej len „kúpna zmluva“).

Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Predávajúcim sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Pre účely týchto obchodných podmienok sa predávajúcim rozumie spoločnosť:
CK Amazing-Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Ľ. Podjavorinskej 49, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36 703 516
DIČ: 2022274485
Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 19001/N

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Číslo účtu (IBAN): SK32 1100 0000 0029 4346 0175, SWIFT: TATRSKBX

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, SZČO, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.KenguraMarket.sk (ďalej len „internetový obchod“), pričom zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky spotrebiteľ vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Objednanie a dodanie tovaru

Nákup v internetovom obchode KenguraMarket.sk je možný pre bežných spotrebiteľov, SZČO a právnické osoby.

Odoslaná objednávka sa stáva záväznou jej potvrdením (e-mailom, alebo telefonicky) zo strany predávajúceho.

Dodacia lehota na objednaný tovar je vo väčšine prípadov od jedného do troch pracovných dní, vrátane soboty od potvrdenia objednávky.
Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru na dohodnuté miesto (spravidla na adresu spotrebiteľa uvedenú v objednávkovom formulári). O termíne dodania tovaru bude predávajúci informovať spotrebiteľa pri potvrdení objednávky e-mailom, alebo telefonicky.

Minimálna hodnota objednávky pre závoz/odoslanie tovaru k odberateľovi nie je stanovená.

Rozvoz/odoslanie tovaru sa realizuje iba počas pracovných dní a soboty. Cena dopravy závisí od hodnoty objednaného nákupu a miesta dodania.

Trvanlivé potraviny do hmotnosti 9 kg predávajúci odosiela balíkom prostredníctvom kuriéra alebo Slovenskej pošty na ľubovoľnú adresu zákazníka v SR.

Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

Informácie o tovare a cene

Informácie o tovare uvedené v ponuke internetového obchodu www.KenguraMarket.sk sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov.

Obrázky tovaru môžu byť len ilustračné.

Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena nezahŕňa poplatky na doručenie tovaru, ktoré sú zverejnené v cenníku dopravy uverejnenom na internetovej stránke https://www.kenguramarket.sk/cennik-donaskova-sluzba-zlate-moravce/

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Ceny výrobkov zobrazených v el. obchode KenguraMarket.sk neodzrkadľujú prípadné individuálne podmienky dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim.

Platobné podmienky

Kupujúci vykoná platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru. Po zaplatení obdrží kupujúci od predávajúceho faktúru a príjmový doklad. Pri hodnote objednaného tovaru nad 35 EUR si predávajúci vyhradzuje právo na platbu vopred bankovým prevodom. Pri trvanlivých potravinách odosielaných balíkom prostredníctvom kuriéra alebo Slovenskej pošty si predávajúci vyhradzuje právo na platbu vopred bankovým prevodom.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný informovať CK Amazing-Slovakia, s.r.o. o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným na e-mailovú adresu info@amazing-slovakia.com alebo na korešpondenčnú adresu: CK Amazing-Slovakia, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 49, 953 01 Zlaté Moravce.

Odstúpenie od zmluvy ukladá spotrebiteľovi povinnosť v 14 dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný).

Keďže po odstúpení od zmluvy nie je možné odstúpiť od služby dopravy (vykonanej pri dodaní tovaru), ktorá už bola spotrebiteľovi poskytnutá, znáša náklady za službu spotrebiteľ.

Peniaze (kúpna cena alebo jej časť) budú spotrebiteľovi vrátené po vrátení tovaru a bez zbytočného odkladu spôsobom, ktorým bola realizovaná platba za tovar, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo CK Amazing-Slovakia, s.r.o. doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Spotrebiteľ dostane cenu vráteného tovaru späť po riadnom splnení všetkých podmienok odstúpenia od zmluvy.

Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, na tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, alebo u ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Záverečné ustanovenia

Obchodné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

Prevádzkovateľ elektronického obchodu spoločnosť CK Amazing-Slovakia, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 703 516 , DIČ: 2022274485, zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 19001/N, kontakt : tel.: 037 / 642 47 06 , email: info@amazing-slovakia.com si vyhradzuje právo zmien a úprav znenia týchto Obchodných podmienok pre nákup na diaľku v internetovom obchode KenguraMarket.sk a zaväzuje sa k ich nepretržitému uverejneniu v sekcii Obchodné podmienky.

Orgán dozoru/dohľadu nad CK Amazing-Slovakia, s.r.o.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti CK Amazing-Slovakia, s.r.o. ( ďalej len predávajúci) platný od 15.02.2021.

Na zabezpečenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní vád tovaru zakúpeného v CK Amazing-Slovakia, s.r.o. a prostredníctvom internetového obchodu www.KenguraMarket.sk (ďalej len predávajúci) vydáva spoločnosť tento reklamačný poriadok:

Právo na uplatnenie reklamácie

 • Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má zákazník právo v záručnej dobe vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Miesto uplatnenia reklamácie

 • Zákazník uplatňuje reklamáciu u predávajúceho, pričom nákup tovaru preukazuje zákazník dokladom o úhrade (pokladničný doklad, uhradená faktúra).

Zodpovednosť predávajúceho

 • Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar má výrobcom uvedenú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, musí byť bez vád.
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí zákazníkom, alebo ktoré sa na tovare prejavia v záručnej dobe.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré poskytol zľavy z ceny tovaru.
 • Ak zákazník uplatní právo zo zodpovednosti za vady u predávajúceho je predávajúci povinný po riadnom preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní od uplatnenia reklamácie.
 • V prípadoch, kedy vybavenie reklamácie vyžaduje odborné posúdenie, môže predávajúci so zákazníkom dohodnúť inú lehotu, najviac však 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

 • Vady tovaru na ktoré sa vzťahuje záručná doba, lehota na použitie alebo iná doba, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti, sa musia vyskytnúť do uplynutia tejto záručnej doby, inak právo kupujúceho reklamovať vady tovaru zaniká.
 • Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo doby minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
 • V prípade tovarov, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu) sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zákazníka zanikajú.

Prijatie reklamácie

 • O prijatej reklamácii sa zákazníkovi vždy vystaví a odovzdá doklad, ktorý bude obsahovať dátum, kedy sa reklamácia uplatnila, názov tovaru predložený na reklamáciu, kedy a kde bol tovar zakúpený a kúpna cena tovaru.

Vady potravín

 • Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľnú vadu.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 • Ak predávajúci na žiadosť zákazníka odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk).

Spracovanie osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa je vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch so spotrebiteľom a je nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa týchto obchodných podmienok.

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ostatné údaje súvisiace s objednávkou tovarov a služieb. Poskytnutie týchto údajov spotrebiteľom je nevyhnutné na účely uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej plnenie.

Môj košík (0 položky)

Žiadne produkty v košíku.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.