Obchodné podmienky

Objednanie a dodanie tovaru

Nákup v el. obchode KenguraMarket.sk je možný pre bežných spotrebiteľov, živnostníkov a právnické osoby.

Odoslaná objednávka sa stáva záväznou jej potvrdením (e-mailom, alebo telefonicky) zo strany predávajúceho.

Dodacia lehota na objednaný tovar je vo väčšine prípadov od jedného do troch pracovných dní, vrátane soboty od potvrdenia objednávky.
Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru na dohodnuté miesto (spravidla na adresu zákazníka uvedenú v objednávkovom formulári). O termíne dodania tovaru bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom, alebo telefonicky.

Minimálna hodnota objednávky pre závoz tovaru k odberateľovi je stanovená na hodnotu 20,- EUR.

Rozvoz tovaru sa realizuje iba počas pracovných dní a soboty. Cena dopravy závisí od hodnoty objednaného nákupu a miesta dodania.

Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

Ceny výrobkov zobrazených v el. obchode KenguraMarket.sk neodzrkadľujú prípadné individuálne podmienky dohodnuté medzi predávajúcim a odberateľom.

Platobné podmienky

Kupujúci vykoná platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru. Po zaplatení obdrží kupujúci od predávajúceho faktúru a príjmový doklad (paragón) – dané údaje sa dodatočne doevidujú do virtuálnej registračnej pokladnice.

Odstúpenie od zmluvy

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný informovať CK Amazing-Slovakia, s.r.o. o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným na e-mailovú adresu info@amazing-slovakia.com alebo na korešpondenčnú adresu: CK Amazing-Slovakia, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 49, 953 01 Zlaté Moravce.

Odstúpenie od zmluvy ukladá zákazníkovi povinnosť v 14 dňovej lehote vrátiť tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný).

Keďže po odstúpení od zmluvy nie je možné odstúpiť od služby dopravy (vykonanej pri dodaní tovaru), ktorá už bola zákazníkovi poskytnutá, znáša náklady za službu zákazník.

Peniaze (kúpna cena alebo jej časť) budú zákazníkovi vrátené po vrátení tovaru a bez zbytočného odkladu spôsobom, ktorým bola realizovaná platba za tovar, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo CK Amazing-Slovakia, s.r.o. doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Zákazník dostane cenu vráteného tovaru späť po riadnom splnení všetkých podmienok odstúpenia od zmluvy.

Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, na tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, alebo u ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Záverečné ustanovenia

Obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

Prevádzkovateľ elektronického obchodu spoločnosť CK Amazing-Slovakia, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 703 516 , DIČ: 2022274485, zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 19001/N, kontakt : tel.: 037 / 642 47 06 , email: info@amazing-slovakia.com si vyhradzuje právo zmien a úprav znenia týchto Obchodných podmienok pre nákup na diaľku v el. obchode KenguraMarket.sk a zaväzuje sa k ich nepretržitému uverejneniu v sekcii Obchodné podmienky.

Orgán dozoru/dohľadu nad CK Amazing-Slovakia, s.r.o.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra.

Môj košík (0 položky)

Žiadne produkty v košíku.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.