Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webovej stránky www.KenguraMarket.sk, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť CK Amazing-Slovakia, s.r.o., so sídlom: Ľ. Podjavorinskej 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 703 516, DIČ: 2022274485, zapísaná v Obchodnom registri SR, Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19001/N.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 37 642 4706, písomne na adrese Ľ. Podjavorinskej 49, 953 01 Zlaté Moravce, alebo e-mailom info@amazing-slovakia.sk.

Rozsah osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska.
 • Kontaktné údaje, ktorými sú váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich služieb, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr, daňových dokladov, evidenciu platieb a pod..

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov, v prípadoch keď:

 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu).
 • Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru naším zákazníkom.
 • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely, súvisiace s činnosťou týkajúcej sa ponuky, zaobstarania alebo sprostredkovania tovaru.

Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté hlavne nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Donáškové služby a dopravné spoločnosti, ktoré zanášajú kupujúcim tovar.
 • Účtovné kancelárie.

Doba uschovávania osobných údajov

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah.
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Máte právo namietať, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Na základe námietky vaše osobné údaje prestaneme spracúvať.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 37 642 4706, písomne na adrese Ľ. Podjavorinskej 49, 953 01 Zlaté Moravce, alebo e-mailom info@amazing-slovakia.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní.

V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Súbory cookies

Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Kontaktné informácie

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 37 642 4706, písomne na adrese Ľ. Podjavorinskej 49, 953 01 Zlaté Moravce, alebo  e-mailom info@amazing-slovakia.sk.

Môj košík (0 položky)

Žiadne produkty v košíku.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.